Ga verder naar de inhoud

Indien de verwaarlozing blijft aanhouden, zal je dus belast worden op de langdurige verwaarlozing van je onroerend goed. Deze heffing moet voor de 1ste maal betaald worden op het moment dat de woning of het gebouw 12 maanden is opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Bedrag heffing

Het bedrag van de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen bedraagt wordt vastgelegd in het gemeentelijk heffingsreglement. Dit vind je op de website van de gemeente.

Betaling heffing

De heffing moet betaald worden door de zakelijk gerechtigde(n). Indien je een heffing dient te betalen ontvang je een aanslagbiljet, met daarop het bedrag van de heffing. De heffing dient betaald te worden binnen de 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet.

Beroep tegen heffing

Het is mogelijk bezwaar in te dienen tegen de heffing inzake verwaarloosde gebouwen en woningen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Indien je wenst gehoord te worden, dien je dit eveneens te vermelden in het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en schepenen doet een uitspraak binnen de 6 maanden vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift.

Vrijstelling van de heffing

In een aantal gevallen kan je als zakelijk gerechtigde van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw vrijgesteld worden van betaling van de heffing. Bijvoorbeeld indien het gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden … . Alle vrijstellingen waarvoor je eventueel in aanmerking kan komen, staan opgelijst in het gemeentelijk heffingsreglement inzake verwaarloosde woningen en gebouwen.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?