Ga verder naar de inhoud

Heffing op leegstand

Moet ik een leegstandsheffing betalen? Hoeveel bedraagt deze?

De meeste Kempense gemeenten hebben een heffingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen. Indien de leegstand blijft aanhouden, zal je dus belast worden op het langdurig laten leegstaan van je onroerend goed. Deze heffing moet voor de 1ste maal betaald worden op het moment dat de woning of het gebouw 12 maanden is opgenomen in het leegstandsregister.

Betaling leegstandsheffing

De heffing moet betaald worden door de zakelijk gerechtigde(n). Indien je een heffing dient te betalen ontvang je een aanslagbiljet, met daarop het bedrag van de heffing. De heffing dient betaald te worden binnen de 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet.

Beroep tegen leegstandsheffing

Het is mogelijk bezwaar in te dienen tegen de leegstandsheffing. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het pand gelegen is en dit binnen de 3 maanden (ingaand op de 3e werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet). Indien je wenst gehoord te worden, dien je dit eveneens te vermelden in het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en schepenen doet een uitspraak binnen de 6 maanden vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift.

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling op de leegstandsheffing?

In een aantal gevallen kan je als zakelijk gerechtigde van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning vrijgesteld worden van betaling van de heffing. Bijvoorbeeld indien je in een erkende ouderenvoorziening verblijft, indien het pand gerenoveerd wordt… . Alle vrijstellingen waarvoor je eventueel in aanmerking kan komen, staan opgelijst in het gemeentelijk heffingsreglement op leegstand. Het gemeentelijk heffingsreglement vind je op de gemeentelijke website en kan je opvragen bij de gemeentelijke bouwdienst.

Vind je de informatie op deze pagina nuttig?